Новини

17.01.2019Занимания по интереси, предлагани от Център Амалипе като външен изпълнител

През учебните 2016/2017 и 2017/2018 година Център Амалипе реализира при много голям интерес и успех в близо 40 училища три извънкласни дейности по интереси: „Младежта е толерантност и устрем към образование”, „Мама и татко са страхотни учители” и „На училище в България и в Европа”.

След като проект Твоят час отвори възможността в училище да влязат неспециалисти, ние от Център Амалипе, заедно с десетките училища партньори в цялата страна, решихме да експериментираме и да видим какво би се получило ако родители и младежи влязат в учители и започнат да водят теми, които по една или друга причина не са намерили място в учебната програма досега – теми, свързани с толерантността, с ромската история и култура, с превенцията на ранните бракове, с възможностите за реализацията на младите хора в България, с това което ни дава образованието и как можем да получим качествено образование и в България, и в Европа. Да, вярно е, че това не са хора с педагогическо образование, това са хора обаче с огромно желание да предадат знанията, които имат. Нещо повече – голямата част от тях са представители на родителската общност. Какъв по-добър начин да провокираш и да привлечеш родителите, ако не когато те самите влязат в училище. Това е и един от начините „да скъсим дистанциите“, „да застанем в обувките на другия“ и да видим как се справя един учител, когато трябва да създаде от своя клас екип и да им ги преведе заедно през знанията и уменията, които иска да им предаде. Благодарим и на всички директори, които приеха това предизвикателство.

Предлагаме тези дейности, както и една допълнителна, и за новата учебна 2018 / 2019 година, само че вече в рамките на заниманията по интереси, финансирани от националния бюджет:

МЛАДЕЖТА Е ТОЛЕРАНТНОСТ И УСТРЕМ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Тематична област: Дигитална креативност

Тематична подобласт: Иновации и решаване на проблеми

Младежта е толерантност и устрем за образование

Описание: Обучението е насочено към два проблема: отпадането на много ученици в прогимназиален и гимназиален етап (поради ниска мотивация, ранни женитби и др.) и проявите на нетолерантност у учениците и техните родители. Извънкласната дейност цели да намали и напълно преодолее отпадането на ученици в прогимназиален етап (вкл. поради ранни женитби и ниска мотивация), да увеличи чувствително процента на учениците, които продължават в гимназиален етап и да повиши тяхната мотивация за образование. Дейността цели също така да формира толерантност и приятелство между ученици и родители от различни етноси, като подпомогне преодоляването на негативни стереотипи и предразсъдъци. Заниманията ще следват подхода „връстници обучават връстници”, като ръководители на групите ще бъдат младежи – студенти или наскоро завършили. Основен подход ще бъде прилагането на техники, които водят до създаването на електронни продукти и повишаване на дигиталните умения и компетентности. Занятията ще бъдат реализирани по интерактивен начин, като ще включват дискусии, презентации, тематични филми, индивидуални беседи със семействата и с младежите относно вредата от ранните женитби и необходимостта от продължаване на образованието. Учениците ще създават собствени филми, презентации. Ще създават продукти за провеждане на уроци във виртуална класна стая. Продуктите ще бъдат качени в платформата и включени в Обединената интерактивна образователна мрежа Амалипе.

Изисквания: Предназначени за ученици в прогимназиален и гимназиален етап. В част от дейностите ще участват и техните родители.

Област: Велико Търново, Община: Велико Търново, Населено място: Велико Търново
Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 5 до 12 клас, Брой часове: 40 на Година

Начална дата: 2/7/2019, Крайна дата: 6/30/2019
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 8
Тематична област: Дигитална креативност, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за страната
Дата напубликуване: 1/16/2019

 

МАМА И ТАТКО СА СТРАХОТНИ УЧИТЕЛИ

Тематична област: Гражданско образование

Тематична подобласт: Интеркултурна комуникация

Мама и татко са страхотни учители

Описание: Обучението е насочено към два проблема: неангажираността на част от родителите към дейността на училището и липсата на достатъчно форми на интеркултурно образование, представящи традициите на различните етноси. Извънкласната дейност цели да превърне училището в привлекателно място за учениците и родителите от всички етноси, като им даде възможност да изследват, представят и се запознаят с основни елементи от традициите, фолклора и културата на различните етноси в България. Заниманията ще бъдат реализирани по интерактивен начин, като в тях ще участват както ученици, така и техните родители. Ръководителят ще бъде представител на местната общност, минимум 10 занятия ще бъдат водени от родители. Ще бъдат изследвани и представени семейните и календарните празници, приказния и песенния фолклор на етносите, чиито деца се обучават в училището. Ще бъде организиран цикъл от събития „календар на етносите”. Като продукт от изпълнението на дейността ще бъде съставена база данни за семейната среда на участващите ученици и нагласите на родителите за подкрепа на образованието и дейността на училището.

Изисквания: Предназначени за ученици от 1 до 12 клас. В дейностите ще участват и техните родители
Област: Велико Търново, Община: Велико Търново, Населено място: Велико Търново
Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 1 до 12 клас, Брой часове: 40 на Година
Начална дата: 2/7/2019, Крайна дата: 6/30/2019
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 8
Тематична област: Гражданско образование, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за страната
Дата напубликуване: 1/16/2019

 

НА УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ И В ЕВРОПА

Тематична област: Гражданско образование

Тематична подобласт: Институционални знания и култура

На училище в България и в Европа

Описание: презентации на изискванията към новодошлите в различните държави на ЕС (съгласувани със съответните посолства), симулативни игри, проучване на нагласите за сезонна миграция, индивидуални беседи със семействата на учениците за необходимостта от подкрепа на образованието и на училището в родното населено място. Като продукт от изпълнението на дейността ще бъде съставена база данни за семейната среда на участващите ученици и нагласите на родителите за подкрепа на образованието.
Изисквания: Предназначени за ученици от населени места, в които е налице тенденция за отпадане от училище поради сезонна миграция на семействата. В дейностите ще участват и техните родители.
Област: Велико Търново, Община: Велико Търново, Населено място: Велико Търново
Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 1 до 12 клас, Брой часове: 40 на Година
Начална дата: 2/7/2019, Крайна дата: 6/30/2019
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 8
Тематична област: Гражданско образование, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за страната
Дата напубликуване: 1/16/2019

 

ДИГИТАЛНИ ТРАДИЦИИ

Тематична област: Дигитална креативност

Тематична подобласт: Дигиталните умения

Дигитални традиции

Описание: Дейността е насочена към дигитализиране на знанията, които учениците са получили в рамките на часове, свързани с интеркултурни елементи в учебното съдържание (и в частност часовете по Фолклор на етносите – ромски фолклор). Тя цели да включи учениците като активни автори, които ще създават дигитални ресурси и видеоуроци с включени интеркултурни елементи. Целта на тези часове е от една страна да възпита у учениците съвеременните демократични ценности на уважение към личността на всеки един, уважение към собствените традиции и култура и умението да живеем заедно, от втора - да развие умения за дигитална грамотност, които ще им помогнат в последствие да се реализират по-добре, а от трета – да направят учебния процес по-интересен и атрактивен за учениците, като създадат и ресурси, които в последствие биха могли да бъдат използвани и от другите ученици. Основен подход ще бъде прилагането на техники, които водят до създаването на електронни продукти и повишаване на дигиталните умения и компетентности. Занятията ще бъдат реализирани по интерактивен начин, като ще включват и дискусии, презентации, тематични филми, индивидуални беседи по важни за тях теми. Учениците ще създават собствени филми, презентации. Ще създават продукти за провеждане на уроци във виртуална класна стая. Продуктите ще бъдат качени в платформата и включени в Обединената интерактивна образователна мрежа Амалипе, а учениците, включени в тези клубове в различните училища ще бъдат свързани помежду си, за да могат да ползват по-голям набор от интерактивност и да имат нов начин за комуникация и занятия в платформата.
Изисквания: Дейността се предлага за възрастовите групи: - 3 - 4 клас - 5 - 7 клас - 8 - 10 клас - 11 - 12 клас Необходимо е наличие на компютърен кабинет в училище
Област: Велико Търново, Община: Велико Търново, Населено място: Велико Търново
Продължителност на учебния час: 60 мин., Възраст от 3 до 12 клас, Брой часове: 40 на Година
Начална дата: 2/7/2019, Крайна дата: 6/30/2019
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 8
Тематична област: Дигитална креативност, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за страната
Дата напубликуване: 1/17/2019

Подходът на Център Амалипе при реализирането на посочените дейности комбинира:

  • лeктори са местни лица: родители или младежи-студенти, които са излезли от съответното училище или населено място. При невъзможност, лектори са лица от съседни населени места. Ако мнозинството от децата са роми, в повечето случаи предлагаме лектори – роми, като съобразяваме груповото деление в ромката общност;
  • Център Амалипе подсигурява обучение и супервизия на лекторите, осъществявани от регионалните педагогически координатори на организацията;
  • подборът на лекторите, както и цялостното осъществяване на дейността се осъществя при взамодействие с директора на съответното училище.
  • В описанието можете да видите как точно е заложена дейността, за да я заложите по същия начин и да улесните системата, когато засича предлагани и търсени дейности.

Информациия за изпълнението на трите извънкласни дейности през учебната 2016 / 17 година вижте на: http://romaeducation.com/bg/tvoyat-chas

Уважаеми колеги, изберете предложените от Център Амалипе извънкласни дейности! Ще се радваме да бъдем партньори при тяхното изпълнение! 

КАЛЕНДАР
<< юли 2019 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter