Новини

13.01.2019Формиране и разпределение на бюджета на заниманията по интереси: въпроси и отговори

През настоящата година държавните и общинските училища ще получават 25 млн. лв. допълнителни средства за организирането на занимания по интереси в основна и средна степен. Това не е нов проект, нито национална програма, а интегрална част от системата на финансиране на училищата, която се прилага за първи път по този начин. Именно поради това възникват множество въпроси. По-долу прилагаме възможни отговори на част от тях, изработени от експерти на Център Амалипе за  улеснение на училищата от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник”.

Какъв бюджет ще получи моето училище?

Държавният бюджет  предоставя допълнителни средства за организирането на занимания по интереси в основна и средна степен на  базата на:

  • норматив за занимания по интереси  за институция;
  • норматив за ученик в дневна форма или в дуална система на обучение, по данни от НЕИСПУО към 1 януари.

Съгласно Решение на МС 776 / 30.10.2018 през 2019  г. нормативите ще бъдат 1900 лв. за училище и 30 лв. за ученик. Общините ще получат средствата и ще ги разпределят към общинските училища, като ще задържат 12 % от средствата за извънкласни дейности по норматива за ученик (не и по норматива за институция).

Т.е. вашето училище ще получи 1900 лв. +  брой ученици Х 26,40 лв.

Всички ученици ли трябва да включим?

Не. Ежегодният бюджет за занимания по интереси се формира на базата на всички ученици в дневна форма на обучение в съответното училище, макар че не се очаква всички ученици да бъдат включени в дейностите. Имате като задължение да включите минимум 20 % от учениците, но не е зададена горна граница. Вероятно някои от най-малките училища ще могат да включат всички ученици, но такова изискване няма. Ако не са включени 20% от учениците, а по-малък брой, бюджетът, който училището ще получи, се намалява пропорционално.

За какво мога да използвам средствата?

Съгл. чл. 16б, ал. 1 от Наредбата за финансирането можете да използвате средствата за възнаграждения на ръководителите на групи за занимания по интереси, за външни изпълнители, за закупуване на материали, за абонамент за специализирана литература и електронни продукти, за посещение на културни, исторически и спортни обекти, за изяви и за транспорт.  

Обърнете внимание, че и средствата от 1900 лв. по стандарта за институция също се разпределят за извънкласни дейности. Те не са за ремонти или техника – такива разходи са недопустими.

Обърнете внимание, също така, че лекторските  часове се заплащат съобразно вътрешните  правила за работната заплата. Това е една от разликите с проект „Твоят час”, по който имаше фиксирана сума за лекторски час на национално ниво. При заниманията по интереси, финансирани от държавния бюджет, учителите ще вземат различно заплащане в различните училища, тъй като ВПРЗ са различни. Според КТД, лекторските часове не могат да бъдат по-малко от 7.20 лв. Могат, разбира се, да са повече. Можете също така и да промените обосновано Вътрешните правила за работната заплата.

Трябва ли сега, през януари, да планираме ЗИ до декември 2019 г.?

Не. Средствата са за цялата 2019 г., но сега планирайте в платформата ЗИ за втория учебен срок на настоящата учебна 2018/19 година. Разбира се, оставете средства и за есенните месеци на 2019  г. Планирането на заниманията през новата учебна 2019/20 година ще стане през октомври 2019 г.

Как да направя бюджета за заниманията по интереси?

Трябва да вземете под внимание няколко неща:

  • какъв бюджет ще получите за ЗИ през 2019 г.;
  • колко е лекторският час във вашето училище;
  • колко ученици формират минимума от 20%;
  • колко часа ще предвидите за всяко занимание по интереси: минимумът  е 2 часа седмично, като може и повече. Вземете под внимание факта, че учебните  седмици през втория срок са различен брой за различните класове. Оставете си финансиране за есенните месеци – на практка това са 10 седмици след 10 октомври, когато ще бъдат утвърдени ЗИ за новата учебна 2019/20 година.

Нямате ограничение какъв процент от средствата да използвате за хонорари или за материали. Това е друга от разликите с проект „Твоят час”, по който имаше изискване за минимален дял на средствата за хонорари. Вероятно те ще стартират не по-рано от лятото на 2019 г. или през първия срок на новата учебна година (2019/2020). Със сигурност ще се следи за липса на двойно финансиране.

Какво ще правят общините с получените от тях средства – 12% от стандарта за ученик?

Общините ще използват средствата за дейности и изяви на учениците, които са включени в занимания по интереси на училища от Общината, т.е. Общината няма да организира ЗИ, а изяви на учениците от общинските училища, вкл. екскурзии, посещения в музеи и др. Т.е. ако средствата не ви стигат, за да организирате екскурзия, можете да се организирате с друго училище/ща от общината и тя да бъде покрита със средствата от тези 12% (разбира се, след като е договорено със съответната Община). Единствените ЗИ, които общината може да организира, са по шахмат, ако такива не се прилагат в никое училище. С тези средства няма да се заплащат клубовете по интереси към Центровете за работа с деца.

Можем ли да залагаме дейности за ограмотяване и обучителни затруднения?

Не, тези дейности ще бъдат обхванати по проект „Подкрепа за успех“. По него допустими за дейности за обучителни затруднения ще бъдат около 960 училища, които са включени в списъка на училищата, получаващи средства за работа с уязвими групи по Наредбата за финансиране.  

Има ли  още нещо?

Не забравяйте, че до седмици ще стартира проект  „Подкрепа за успех”,  който продължава  проект „Твоят час”.  По него също ще бъдат финансрани и ЗИ в 1500 училища. Вероятно те ще стартират най-рано през лятото на 2019 г. или от новата учебна 2019/2020 г.

Може ли представителят на ПС, който ще утвърждава заниманията по интереси да води група?

В Наредбата за приобщаващото образование това не е регламентирано, но според нас представителят на ПС попада в такава хипотеза, ако води група, защото на практика той трябва да одобри и собствената си група, за която ще получава заплащане и да я одобри с предимство пред тази на друг колега. Според чл. 2 на Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПУКИ): Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение. Облага е всеки доход в пари или в имущество ...

Кога могат да се провеждат ЗИ?

Според чл. 12 на Наредбата за приобщаващо образование:

(12) Заниманията по интереси може да се провеждат:
1. извън часовете по учебен план;
2. по време на целодневната организация на учебния ден извън дейностите по самоподготовка с оглед осигуряване на разнообразие от занимания по интереси;
3. през почивните дни и ваканциите."

Т.е. могат да се водят и в заниманията по интереси. Те могат да се водят от друг учител, различен от основния учител ЦОУД и ако цялата група е изявила желание да се включи в тази дейност, не е необходимо учителят ЦОУД да води отделни часове, за да му се признаят. Той може да подпомага групата по интереси, заедно с учителя, който я води. Това е основна разлика с практиката по Твоя час.

Свързани публикации

Заниманията по интереси, финансирани от държавния бюджет: важни срокове и съотношение

Какво предвиждат промените в Наредбата за финансирането?

 Снимка: pixabay.com

КАЛЕНДАР
<< юли 2024 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter