За нас

img/21457625_1650422791658689_2147593025547957556_o.jpg

 

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" е водеща ромска организация, която работи за равноправно интегриране на ромите в българското общество. Организацията играе централна роля в организирането на ромското гражданско движение и реализира застъпнически дейности за интеграция на ромите пред държавните институции. Център "Амалипе" е член на Обществения съвет към Министерство на образованието и науката, Национална мрежа за децата, Националната пациентска организация, Европейско женско лоби и др. Председателят на организацията, Деян Колев, е избран за представител на ромските НПО в Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Център "Амалипе" е и единствената одобрена ромска неправителствена организация със статут на наблюдател в Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка. Организацията е единствената неправителствена организация в България, която участва в работата на Европейската ромска  платформа.

 

НАШАТА ВИЗИЯ:

Център "Амалипе" вярва в равноправното интегриране на ромите в общество, основано на запазване на ромската идентичност и на модернизацията на ромската общност. Познанията на общността за собствената и история и културата са важен фактор за повишаване на нейното самочувствието. Въвеждане на граждански ценности и развитието на гражданското ръководство в ромската общност ще спомогне за преодоляване на социалното изключване и маргинализация. Ромските организации, работещи на местно и национално ниво са катализатор за модернизиране на общността като цяло, те изразяват нейните нужди и биха могли да участват активно в промяната на съществуващите политики, нагласи и предразсъдъци към ромите, залегнали трайно в  институциите и обществото като цяло.

Ключов фактор за социалната интеграция е достъпът до качествено образование и качествени социални и здравни услуги. Ефективната работа с училища, учители, деца и техните семейства ще доведе до създаването на ново поколение роми с по-високо ниво на образование, което ще отвори нови възможности за работни места и по-добро качество на живот. Повишаване качеството на социалните и здравните услуги ще спомогне за преодоляване на лошото здравословно състояние и ниския социален статус в някои групи на ромската общност.

Равноправното интегриране на ромите в обществото изисква промяна на политики и институционални практики на местно и национално ниво и реално участие на местните и национални институции за приобщаването на ромите. Ромите трябва да бъдат възприемани като всички останали български граждани. Също така е необходимо ромите да вземат активно участие в местните и национални органи на управление. Политики за ромите трябва да бъдат формулирани, планирани, наблюдавани и подобрявани с активното участие на ромите.

Системна информация за ползата от приобщаването на ромската общност, като от институциите, така и от медиите, ще спомогне за преодоляване на предразсъдъците и негативните нагласи на обществото към ромите и третирането им като потенциал за развитие, а не проблем на развитието на българската държава.

 

НАШАТА МИСИЯ:

Мисията на Център "Амалипе" е да се стимулира овластяването на ромската общност в България за активното й  участие и равен достъп до;

  • Ресурсите и процесите на развитие, с приоритетна насоченост към достъпа до качествено образование,
  • Качествено здравеопазване и социални услуги;

 

ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЦЕЛИ НА ЦЕНТЪРА СА:

• Да развива капацитета вътре в общността чрез повишаване на образователното ниво на ромските деца и младежи;

• Да развие умения за самоорганизация на ромската общност;

• Да засили участието на ромите в процеса на вземане на решения;

•Стимулиране на последователна и отговорна държавна политика, която предвижда разширяване на достъпа на ромите до образование, качествено здравеопазване и социални услуги, мониторинг и обратна връзка за подобряване на политическите мерки и практики.

 

НАШИЯТ ПОДХОД:

За постигането на тези цели Център "Амалипе" използва:

- прилагане на иновативни методи и практики на местно ниво;

- редовен мониторинг, обратна връзка и застъпничество за промяна на съществуващите политики, свързани със социалното включване на ромите;

-  систематизиране на практическите резултати от различни организации и включването им в националните политики за постигане на ефективни резултати в интеграцията на ромската общност, мобилизация и организация на граждански капацитет на ромската общност;

- мобилизация и организация на гражданския капацитет на ромската общност с цел реализиране на  съвместни действия за успешна интеграция;

-   Застъпнически дейности за формиране на устойчив модел за интеграцията на ромите, чрез прилагане на политика на добри практики, тествани на местно ниво.

 

ПРИОРИТЕТИ И ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИ В СТРАТЕГИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:

-  поддържане на тясна връзка и обмен на информация между местното и национално ниво за по-ефективни действия в сферата на застъпничеството, както и даване на гласност за реалните потребности на ромската общност;

-  равноправното участие на жените за разрешаване на проблемите на общността;

- оптимизиране и акумулиране на ресурсите чрез партньорство с други ромски организации и заинтересовани страни с цел повишаване на ефективността на действията;

- всяко дете и семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал, съгласно етичния кодекс на организацията за работа с деца.

 

НАШАТА ДЕЙНОСТ:

В момента Център „Амалипе” работи по над 12 проекта в областта на образованието, здравеопазването, предоставяне на социални услуги и подкрепа, финансирани от Европейската комисия, Институт "Отворено общество, Ромския образователен фонд, Министерство на здравеопазването и други. Център "Амалипе" работи с мрежа от над 250 училища в цялата страна за намаляване на процента на отпадащи деца, въвеждане на интеркултурно образование, насърчаване на учене през целия живот в ромската общност и повишаване на образователния статус на ромите. Съществена част от тази дейност е овластяване на ромските родители да участват активно в училищния живот и превръщане на училището в център на общността. Организацията е създала 11Центъра за развитие на общността в шестте региона на България, за да насърчи самоорганизирането на ромската общност. Всеки от тези центрове работи с мрежа от местни групи от общността. Освен това Център "Амалипе" си сътрудничи с множество ромски и неромски организации от цялата страна по дейности в различни области: като образование, здравеопазване, социални услуги, организиране на застъпнически кампании за интеграцията на ромите и др.

 

НАПРАВЛЕНИЯ:

Интеркултурно образование и образователна интеграция

Образованието е област, в която Център „Амалипе” работи от самото си създаване и приносът и не може да бъде оспорван. Основната кауза на ЦМЕДТ „Амалипе” тук е въвеждането на интеркултурно образование (с основен фокус върху въвеждането на часове по „Фолклор на етносите – ромски фолклор“, като средство за запазване и обновяване на културната идентичност на ромите, както и за взаимно опознаване и формиране на толерантност между децата от различни етноси. По отношение на образователната интеграция Център „Амалипе” работи в партнъорство с над 250 училища, над 2500 учители, висши учебни заведения и множество културни центрове в България.

 

Здравеопазване и здравна интеграция

Център „Амалипе”  от няколко години реализира дейности в сферата на подобряване на достъпа на ромите до качествено здравеопазване. Дейността е както на регионално ниво – по превенция на туберколоза, ХИВ/СПИН, така и на национално ниво – по апробиране на механизъм за мониторинг на здравните услуги на местно ниво, застъпничество пред Министерство на здравеопазването и подкрепа на Програма за роми-студенти по медицина.

 

Застъпничество за интеграция на ромите и цялостно включване на уязвимите групи:

Център „Амалипе” реализира множество успешни застъпнически кампании пред национални институции и институции на Европейския съюз. Напр: застъпническа кампания за включване на ромските въпроси в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и НСРР (повече виж на: http://amalipe.com/index.php?nav=program&id=3), застъпническа кампания за включване на ромските въпроси в Закона за училищното образование, застъпническа кампания за обвързване на прилагането на системата за делегирани училищни бюджети с развитието на качеството на образование в малките населени места и т.н.

Организацията използва със застъпническа цел съществуващите консултативни механизми: представители на Център „Амалипе” са избрани в Комитетите за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Конкурентоспособност” и Националната стратегическа референтна рамка;

 

Социална работа и общностно развитие:

„Амалипе” работи за повишаване на самоорганизацията на местната общност за ускоряване на процеса на модернизация и общностно развитие чрез: създаване на иновативна услуга в общността – Център за развитие на общността

До момента Център „Амалипе” работи в 11 общини чрез Центрове за развитие на общността и местни клубове. Центровете са специфично насочени към работа в ромска общност  (включително и сред традиционни и маргинализирани групи) и подкрепят развитието и модернизацията на местните общности. Те осъществяват дейности по превенция на отпадането от училище, мотивиране и подкрепа за продължаване на образованието, превенция на насилието, превенция на ранните бракове, повишаване на гражданското съзнание и активност сред общността, подпомагане на местното развитие.

 

ЛИЦАТА ЗАД ЕМБЛЕМАТА НА ЦЕНТЪР „АМАЛИПЕ”

Деян Колев - Изпълнителен директор на Център „Амалипе”,  с професия -Философ и възгледи – Философски; deyan_kolev@yahoo.com

Теодора Крумова – Програмен директор на Център „Амалипе”, с професия - Археолог и възгледи – Откривателски; t_krumova@yahoo.com, t_krumova@amalipe.com

Даниела Кънчева - Счетоводител на Център „Амалипе”, с професия - Счетоводител и възгледи – Изчислителни;


Диана Петрова - Офис мениджър, center_amalipe@yahoo.com, office@amalipe.com

 

Образователно направление:

Ташко Кирилов - Сътрудник по Програма "Образование", amalipe.edu@gmail.comedu@amalipe.com

Нели Николова - Регионален педагогически координатор за област Велико Търново, nikolova_neli1@abv.bg

Силвия Станчева - Регионален педагогически координатор за области Шумен, Търговище, Разград, amalipe.shumen@yahoo.com

 - Регионален педагогически координатор за област Сливен, Ямбол и Бургас, Стара Загора, Хасково и Кърджали, amalipe.sliven@yahoo.com

 - Регионален педагогически координатор за област Пазарджик и Пловдив, amalipe.plovdiv@yahoo.com

Валери Леков - Регионален педагогически координатор за област София - град, София - област, Кюстендил, Перник, Благоевград, amalipe.sofiaedu@yahoo.com

Жанна Василева - Регионален педагогически координатор за област Варна, Добрич, Русе, Силистра, amalipe.varna@yahoo.com

Йонка Данова - Регионален педагогически координатор за област Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, danova_yonka@abv.bg

Деница Иванова - Kоординатор "Младежки дейности: средношколци и студенти", amalipe_student@abv.bg 

 

Направление общностно развитие:

Иван Тодоров - Координатор проект "Общностно развитие", amalipe.monitoring@yahoo.com

Валери Ангелов - Асистент проект "Общностно развитие", amalipe.monitoring@yahoo.com

Лариса Антонова - Общностен модератор Бяла Слатина, amalipe_bsl.bg@abv.bg

Стоянка Стоименова - Общностен модератор Долна Баня, cro_d.bania@abv.bg

Марко Георгиев - Общностен модератор Етрополе, cor.etropole@abv.bg

Алдин Стефанов - Общностен модератор Нови Пазар, cro_novipazar@abv.bg

 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020г.

Галина Дечева - Експерт обучение и квалификация, amalipe.vt@gmail.com

Атанас Атанасов - Образователен медиатор Велико Търново, cor.amalipe.vt@abv.bg

Ирена Михайлова - Общностен модератор в Център за развитие на общността, Стражица, cro_strajica@abv.bg

Севджихан Мехмедова - Образователен медиатор Смядово,cro.amalipe.smqdovo@abv.bg  

 

Владимир Иванов - Уеб дизайнер 

 

www.romaeducation.com          www.romadevelopment.org       www.youthtolerance.eu         

www.romahealth.com   www.romaprogress.org           

 

КАЛЕНДАР
<< юли 2024 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter